Kulturna šola

Kulturna šola

kul1Kulturna šola je projekt, namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih društev Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med prednostne cilje aktualne Strategije nacionalnega programa za kulturo v obdobju 2014–2017.

Vsebinski del poziva in vrednotenje prijav za pridobitev naziva kulturna šola pripravi JSKD, ocenjevanje prijav izvede strokovna komisija. Zaključno prireditev organizira centrala Sklada v sodelovanju z osnovno šolo – aktualno nosilko naziva NAJBOLJ KULTURNE ŠOLE LETA, lokalno skupnostjo ter območno izpostavo. Pridobljeni naziv mora šola po treh letih ponovno obnoviti s prijavo na razpis, na katerem mora dokazati, kako kulturno dejavna je bila v preteklih treh letih.

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

  • imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let: glasba, lutke, gledališče, folklorna dejavnost, film in video, ples, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine, drugo;
  • v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;
  • programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolskih dejavnosti;
  • šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);
  • šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;
  • redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;
  • pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;
  • omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

V Osnovni šoli Žirovnica poleg rednega programa izvajamo tudi interesne dejavnosti in druge obšolske aktivnosti.

Na šoli imamo kar dve gledališki skupini, prva je namenjena učencem 4. in 5. razreda, druga pa učencem od 6. do 9. razreda. Prav tako se učenci lahko vključijo v kar tri skupine pevskega zbora: pevski zbor 1. in 2. razreda; otroški pevski zbor (OPZ) in mladinski pevski zbor (MPZ). Vsi trije zbori sodelujejo na  različnih revijah in festivalih, učenci pa pojejo na prireditvah v naši občini in tudi na koncertih izven naše občine, recimo na Blejskem otoku in v Radovljici.

Učenci vsako leto izdelajo mnogo različnih likovnih izdelkov, to delo opravijo učiteljice razrednega pouka pri likovni vzgoji, učiteljice v podaljšanem bivanju in učiteljice pri izbirnem predmetu likovno snovanje. Na šoli poteka plesna dejavnost, ki jo izvaja plesna šola Bolero, fotografski krožek, debatni klub, prostovoljstvo, video krožek in izdajanje zbornikov. Šola je izdala kar pet zbornikov, zadnji med njimi je bil Pot kulturne dediščine Žirovnica. Učenci in mentorji plesne šole, debatnega kluba in video krožka so pogosto prejemniki državnih nagrad, saj učenci dosegajo najboljše rezultate. Prav tako mnogo priznanj dobijo učenci, ki sodelujejo na likovnih in literarnih natečajih.

Na naši šoli svoj program izvajata tudi Glasbena šola Jesenice in Kulturno društvo France Prešeren Breznica Žirovnica.

Vse te interesne in obšolske kulturne dejavnosti so osnovni šoli Žirovnica omogočile, da je prvič prejela naziv kulturna šola leta 2011 in ga je nato leta 2014 lahko ponovno obnovila.

Hvala vsem, ki se trudite, da naša šola je in ostaja KULturna.

kul2

 

Dostopnost