Učna pomoč

Dodatno strokovno ter individualno in skupinsko pomoč bodo vodile specialne pedagoginje, pedagoginja in psihologinja ter učitelji posameznih predmetnih področij. Namenjena je učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Dostopnost