Učbeniški sklad

Ministrstvo za šolstvo tudi za šolsko leto 2015/16 zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence. Učbenike iz sklada učenci prevzamejo v šolski knjižnici v zadnjih dneh počitnic in vrnejo ob koncu šolskega leta. V učbeniški sklad so  vključeni tudi atlasi in učbeniki za posamezne predmete, ki so učencem na voljo v razrednih knjižnicah in jih tako ni potrebno vsakodnevno prinašati v šolo.

Učence naprošamo, da z izposojenimi učbeniki ravnajo skrbno in vanje ne pišejo. Zavijte jih v samolepilno prozorno folijo ali v ovitek, ki ga pred vračanjem lahko odstranite. Izgubljene ali uničene učbenike boste morali nadomestiti z novimi.

Aktualni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin so objavljeni na šolski spletni strani, dobite jih tudi v šolski knjižnici.

Šolska knjižnica

Knjižnica naše šole je namenjenega otrokom, ki obiskujejo vrtec, učencem, učiteljem in tudi staršem. Član šolske knjižnice postane vsak otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu v šolo. Vrtičkarji in učenci 1. razreda knjižnico obiskujejo v spremstvu vzgojiteljic oz. učiteljic po dogovorjenem urniku, ostali uporabniki knjižnico obiskujejo prosto, vsak dan med 7.30 in 14.00.

Knjižnično gradivo je organizirano po sistemu prostega pristopa, ki uporabnikom omogoča samostojno iskanje in brskanje po knjižnih policah. Leposlovno gradivo je razvrščeno v tri starostne skupine (I., II. in III. triletje) ter ljudsko slovstvo, strokovno gradivo pa je urejeno po sistemu UDK.

V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta, možnostjo tiskanja in skeniranja. Uporabnikom sta na voljo čitalnica z zbirko periodičnega tiska in priročna knjižnica. Rok izposoje je dva tedna za literaturo s seznamov obveznega branja in bralne značke ter tri tedne za ostalo gradivo.

Preventivni programi

Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih, begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ministrstev za zdravstvo in izobraževanje se je program zdravstvene vzgoje v šoli razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bo izvajala gospa Ksenija Noč, dipl. med. sestra.

Razred Tema
1. razred Moji prvi koraki do zdravja
2. razred Človeško telo, osebna higiena
3. razred Zdrava prehrana, gibanje za zdravje
4. razred Preprečevanje poškodb, prva pomoč
5. razred Bolezni današnjega časa
6. razred Odraščanje
7. razred Pozitivna samopodoba
8. razred Zdrav način življenja, temeljni postopki oživljanja
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.

Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto telesno vadbo.

Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne spretnosti.

Zdravstveno stanje in odsotnost učenca

Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in pozove, da izostanek pojasnijo.

Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Dostopnost