Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in pozove, da izostanek pojasnijo.

Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Dostopnost